Kurikulum

 

PRIVATNA OSNOVNA ŠKOLA „NOVA“ ZADAR

 

Temeljem članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Školski odbor Privatne osnovne škole Nova na sjednici održanoj 28. rujna 2018. na prijedlog Učiteljskog vijeća donio je

 

 

 

 

 

 

 

Školski kurikulum za školsku godinu

2018./2019.

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________

 

Zadar, rujan 2018.

Sadržaj

 

 1. Osnovni podaci o školi 1
 2. 1. Broj djelatnika. 1

2.. Djelatnost  Privatne osnovne škole Nova. 2

 1. Odgojno-obrazovni program.. 3

3.1.  Organizacija nastave i učenja. 3

3.2.  Dnevni odmori učenika. 6

3.3.  Pohađanje nastave i izostanci 6

3.4. Praćenje i ocjenjivanje učenika. 7

3.5.  Roditeljski sastanci i informacije. 7

 1. Školska pravila. 8

4.1.  Disciplina u prostorima škole. 8

4.2.  Elektronička oprema. 9

4.3.  Pravila odijevanja. 9

 1. Školski kurikulum.. 10

5.1. Vizija i misija Privatne osnovne škole „Nova“. 11

5.2.  Sastavnice Školskog kurikuluma. 13

5.2.1. Izborna nastava. 13

5.2.2. Dodatna nastava. 20

5.2.3. Dopunska nastava. 24

5.2.4. Izvannastavne aktivnosti 26

5.2.5. Izvanučionička nastava. 36

5.2.6. Kulturna i javna djelatnost škole. 40

5.2.7. Projekti i programi 46

 

 

 

 1. Osnovni podaci o školi

 

Osnovna škola:           Privatna osnovna škola Nova

Adresa:                       Splitska ulica 1.

Broj i naziv pošte:      23 000 Zadar

Broj telefona:             023 337 332 / 023 337 708

e-mail:                        skola@posnova.hr

Web:                           www.posnova.hr

 

 

 

1.     1. Broj djelatnika:

 

Učitelji razredne nastave       4
Učitelji predmetne nastave       15
Stručni suradnici        3
Ravnateljica        1
Ostali djelatnici        4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Djelatnost  Privatne osnovne škole Nova

 

Djelatnost Privatne osnovne škole Nova je ostvarivanje odgojno – obrazovnih programa osnovne škole. Obrazovanje učenika traje osam godina, a učenicima se omogućuje stjecanje znanja i vještina u okviru nastavnog plana i programa Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.

Privatna osnovna škola Nova osposobljava učenike na razini osnovnog obrazovanja. Takvi učenici mogu zadovoljiti društvene potrebe u svim djelatnostima svojim znanjem hrvatskog jezika, stranih jezika, poznavanjem matematike, prirodoslovnih i humanističkih predmeta. Osnovna karakteristika programa koji se realizira u školi je ravnoteža i usklađenost među svim obrazovnim i odgojnim područjima.

Konačan cilj u svladavanju programa je primjena znanja u različitim oblicima komuniciranja u području kulture, znanosti i umjetnosti, te priprema za više razine obrazovanja.

Odgojni ciljevi vezani su uz osvješćivanje učenika u postojećim društvenim i materijalnim okolnostima, te stvaranje motiviranih pojedinaca svjesnih svojih sposobnosti, koji će uspješno funkcionirati u postojećim okolnostima.

Uloga učitelja i nastavnika u školi jest da učenicima budu model ponašanja, da kreiraju poticajnu klimu za učenje, da potiču socijalni i emocionalni razvoj učenika, te da prepoznaju individualne potrebe pojedinog učenika.

Jedan od osnovnih odgojno-obrazovnih ciljeva škole jest i individualizirani pristup svakom djetetu, stoga nudimo razredne odjele s najviše 18 učenika, angažman većeg broja učitelja u radu s djecom, te veliku angažiranost stručne službe u radu s djecom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Odgojno-obrazovni program

 

3.1.  Organizacija nastave i učenja

 

Škola učenicima nudi cjelodnevni boravak u vremenu od 7:45 do 16:00 sati. U tom periodu odvijaju se redovna i izborna nastava, izvannastavne aktivnosti, učenje, odmor te prehrana učenika. Prijem učenika pod nadzorom dežurnog učitelja započinje u 7:45. Učenici dolaze u školu, pripremaju se za nastavni dan te se kroz prikladne vježbe razgibavaju. Upravo zbog važnosti stvaranja zdravih navika, jutarnja tjelovježba učenika nezaobilazni je dio početka nastavnog dana.

 

Razredna nastava odvija se od I. do IV. razreda. Razredna učiteljica izvodi nastavu iz hrvatskog jezika, matematike i prirode, te vodi satove učenja. Zbog toga učenici nemaju domaći rad već sve školske obveze obave u školi. Ovaj način rada omogućava učiteljicama da dobro upoznaju učenike svoga odjeljenja, da uvide njihove prednosti i poteškoće, sklonosti i interese i da, s obzirom na to, prilagode nastavni proces.

Nastavu iz stranih jezika, glazbene, likovne i tjelesno-zdravstvene kulture, te izbornih predmeta i slobodnih aktivnosti vode predmetni nastavnici.

 

Od V. do VIII. razreda odvija se predmetna nastava. Osnovni predmeti (hrvatski jezik, matematika, priroda, jezici, povijest, geografija) organizirani su uglavnom u jutarnjim satima, dok su izborni i odgojni predmeti (tjelesna, likovna, glazbena kultura) i slobodne aktivnosti organizirani nakon pauze za ručak, u popodnevnim satima. Satove učenja organiziraju i provode predmetni nastavnici, uzimajući u obzir individualne razine znanja i postignuća učenika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redovna nastava organizirana je u okviru petodnevnog radnog tjedna prema satnici:

 

 

PRIHVAT UČENIKA I TJELOVJEŽBA 7:45-8:15
RAZREDNA NASTAVA PREDMETNA NASTAVA
Br. sata Br. sata
1. 08:15 – 09:00 1. 08:15 – 09:00
2. 09:05 – 09:50 2. 09:05 – 09:50
3. 09:55 – 10:40 3. 09:55 – 10:40
Veliki odmor 10:40 – 11:00 Veliki odmor 10:40 – 11:00
4. 11:10 – 11:45 4. 11:00 – 11:45
5. 11:50 – 12:35 5. 11:50 – 12:35
6. Pauza za ručak 12:40 – 13:30 6. 12:40 – 13:30
7. 13:30 – 14:15 7. Pauza ručak 13:30 – 14:15
8. 14:20 – 15:05 8. 14:20 – 15:05
9. 15:10 – 15:55 9. 15:10 – 15:55

 

 

 

 

 

Nastava u Privatnoj osnovnoj školi Nova ostvaruje se prema propisanom Planu i programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa  Republike Hrvatske, kako slijedi:

 

RB Predmet I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
1 Hrvatski jezik 5(175) 5(175) 5(175) 5(175) 5(175) 5(175) 4(140) 4(140)
2 Lik. kultura 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(35)
3 Glaz. kultura 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(35)
4 Engleski 5(175) 5(175) 5(175) 5(175) 5(175) 5(175) 5(175) 5(175)
5 Matematika 4(140) 4(140) 4(140) 4(140) 4(140) 4(140) 4(140) 4(140)
6 Priroda 1.5(53) 2(70)
7 Biologija 2(70) 2(70)
8 Kemija 2(70) 2(70)
9 Fizika 2(70) 2(70)
10 Pri. i društvo 2(70) 2(70) 2(70) 3(105)
11 Povijest 2(70) 2(70) 2(70) 2(70)
12 Geografija 1.5(53) 2(70) 2(70) 2(70)
13 Teh. kultura 1(35) 1(35) 1(35) 1(35)
14 TZK 3(105) 3(105) 3(105) 3(105) 2(70) 2(70) 2(70) 2(70)
15 Informatika 2(70) 2(70)

 

Prepoznajući važnost ranog učenja stranih jezika, povećan je fond sati engleskog jezika za sve razrede i ono iznosi 5 sati tjedno. Isto tako, učenje drugog stranog jezika (talijanski, njemački i francuski jezik) započinje već u prvom razredu i uči se dva sata tjedno.

 

Za učenike koji pokazuju izrazitu nadarenost ili sklonost prema jezicima ili matematici organizirana je dodatna nastava iz stranih jezika, matematike i kemije, a za učenike koji imaju poteškoća u razumijevanju ili praćenju nastavnih predmeta, organizirana je dopunska nastava.

POŠ Nova u okviru svog cjelodnevnog boravka organizira učenicima satove učenja s učiteljima i predmetnim nastavnicima.

 

Zadatke za samostalnu vježbu i utvrđivanje gradiva određuju predmetni učitelji i ispisuju na za to predviđeno mjesto na listi „Dnevnih obveza učenika“. Količinu zadataka usklađuju s prijeđenim gradivom i za učenika primjerenim opterećenjem tog dana. Lista je izložena na zidu učionice i dostupna je učenicima i dežurnim učiteljima na satovima učenja. Učenici se ne zadužuju pisanjem klasičnih domaćih radova, ali se potiču na čitanje obvezne školske lektire, dječjih časopisa ili knjiga namijenjenih njihovoj dobi.

Povećanjem nastavnih predmeta u višim razredima, smanjuje se satnica učenja u periodu boravka u školi, stoga je nužan dodatni angažman učenika sedmog i osmog razreda kod kuće.

3.2.  Dnevni odmori učenika

 

Za vrijeme boravka u školi, učenici imaju pravo na male odmore između nastavnih aktivnosti, veliki odmor, te odmor za ručak. Mali odmori traju 5 minuta, veliki odmor 15 minuta, a odmor za ručak 45 minuta.

Za vrijeme malih odmora učenici se odmaraju od prethodnog nastavnog sata i pripremaju se za slijedeći.

Za vrijeme velikog odmora, od 10:40 do 11:00, učenici dobivaju užinu (voće), te mogu boraviti u prostorima škole i školskom dvorištu u pratnji dežurnih učitelja.

Za vrijeme pauze za ručak od 12:40 do 13:30(niži razredi) i 13:30 do 14:15 (viši razredi) učenicima se servira ručak u školskoj blagovaoni. Učenici objeduju uz nazočnost dežurnih učitelja. Nakon jela učenik je dužan otpatke baciti, a posuđe spremiti za na to predviđeno mjesto.

 

 

 

3.3.  Pohađanje nastave i izostanci

 

Prema Zakonu, sva djeca koja su upisana u školu moraju redovito pohađati nastavu. Nastava koja se odvija u razrednom odjeljenju ne može se jednostavno nadoknaditi pisanim materijalima ili radom kod kuće. Stoga škola ističe iznimnu važnost suradnje s roditeljima te da prilikom planiranja obiteljskih putovanja vode računa o školskom kalendaru i praznicima.

Ako će dijete biti odsutno iz škole duže vrijeme, roditelj treba najmanje dva tjedna prije planiranog izostanka ispuniti i potpisati zamolbu Učiteljskom vijeću.

U slučaju izostanka zbog bolesti djeteta, roditelj je dužan telefonski obavijestiti učitelja/razrednika o djetetovu stanju, a po povratku djeteta u školu donijeti liječničku potvrdu.

Ukoliko dijete pohađa izvanškolske aktivnosti, a termin je u koliziji s redovnom nastavom, u dogovoru s roditeljima određuje se fiksan termin u kojem učenik smije napustiti školu.

Namjerni izostanci s nastave, kao i kašnjenja na nastavu nisu opravdani.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Praćenje i ocjenjivanje učenika

 

Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika sastavni je dio odgojno-obrazovnog procesa. To je sustavni proces u kojem učitelj prikuplja podatke, analizira ih i tumači kako bi odredio u kojoj su mjeri učenici usvojili znanja i razvili vještine u odnosu na postavljene obrazovne ciljeve. Vrednovanje i ocjenjivanje znanja omogućuje:

 

 1. učenicima – povratne informacije o njihovom znanju i napredovanju, ispravljanje pogrešaka i poboljšanja rada, motivaciju
 2. roditeljima – upućenost u obrazovne ciljeve, područja djetetove uspješnosti i teškoće, informiranost o školskom napredovanju djeteta, upućenost u primjerene načine i zahtjeve u radu s djetetom kod kuće
 3. učiteljima – podatke o uspješnosti svladavanja predmetnih sadržaja i napredovanju učenika, uvid u teškoće u svladavanju određenih sadržaja i buduće potrebe učenika, uvid u uspješnost osobnog poučavanja

 

Načini, postupci i elementi vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika, prava i obveze učenika, razrednika i ravnatelja u provođenju postupaka vrednovanja tijekom školske godine te prava i obveze roditelja regulirani su Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08., 86/09., 92/10. i 105/10.)

 

U Privatnoj osnovnoj školi Nova na početku svake školske godine učitelji i predmetni profesori oglašavaju u svakom razrednom odjeljenju na vidnom mjestu Kriterije ocjenjivanja i Vremenik pisanih provjera znanja za tekuću godinu.

 

 

 

3.5.  Roditeljski sastanci i informacije

 

Na početku svake školske godine, učitelji i razrednici na oglasnu ploču iznose godišnji plan roditeljskih sastanaka i informacija.

U  toku školske godine održavaju se najmanje tri roditeljska sastanka za svako razredno odjeljenje, i to najčešće početkom školske godine, početkom drugog polugodišta i na kraju školske godine. Na njima se roditelji upoznaju s nastavnim osobljem, godišnjim planom i programom razrednog odjeljenja, specifičnom i tekućom problematikom. Po potrebi, organiziraju se i dodatni roditeljski sastanci, tematske radionice i sl.

Osim roditeljskih sastanaka, jednom tjedno razrednici organiziraju i individualne informacije, na kojima roditelji mogu pratiti napredak svog djeteta, te razmjenjivati ostale relevantne informacije. Roditelji su pozvani i dobrodošli što češće dolaziti u školu i biti u kontaktu s razrednikom.

 

 

 

 

 1. Školska pravila

 

Naša osnovna ideja vodilja i pravilo škole jest da je škola sigurno mjesto, gdje se rad, učenje i igra odvijaju u brižnom okruženju punom međusobnog poštovanja. Djecu se uči i potiče na odgovornost, iskrenost i poštivanje drugih, npr. uči ih se da ne koriste  pogrdne riječi jedni prema drugima (poštovanje), da pomažu jedni drugima ako su u nevolji (odgovornost), da ne trče po hodnicima i učionicama (sigurnost), da budu iskreni.

Na početku svake školske godine, pojedini razredni odjel sudjeluje u izradi vlastitih pravila ponašanja u školi, uzimajući u obzir ove osnovne vrijednosti. Prilikom kreiranja pravila, raspravlja se s učenicima i osvještava svrha ovih pravila, a to je stvaranje i održavanje atmosfere u kojoj se svatko osjeća sigurno i vrijedno kao osoba.

 

4.1.  Disciplina u prostorima škole

 

Konflikti su sastavni dio svake zajednice. U Privatnoj osnovnoj školi Nova rijetki su ozbiljni problemi u ponašanju učenika. Većina problema i odmaka od poželjnog ponašanja rješava se verbalnom opomenom učenika. Svi učitelji i stručni suradnici u školi uključeni su u rješavanje eventualnih konfliktnih situacija, te potiču učenike na mirno rješavanje sukoba. U individualnim razgovorima učitelja i učenika, kao i na satovima razrednih odjeljenja učenike se podsjeća na poželjne oblike ponašanja, kao i na svrhu i razloge postojanja pravila ponašanja. Nadalje, na satovima pedagoških radionica, putem iskustvenog učenja, vođenim raspravama, igranjem uloga itd. učenici uče specifične vještine rješavanja problema i razne socijalne vještine.

U slučajevima namjernog ozljeđivanja, kada jedno dijete namjerno uvrijedi ili fizički ozljedi drugo dijete, odmah se o tome izvješćuju roditelji oba djeteta.

 

Poneki učenici ponavljaju prijestupe i neprihvatljive oblike ponašanja. U tim slučajevima, primjenjuje se određena disciplinska procedura:

 

 • pozivanje roditelja u školu i sastanak s učiteljem, stručnim suradnikom, ravnateljem i učenikom
 • uvođenje snažnijih disciplinskih mjera (snošenje posljedica ponašanja, popravak štete, restitucija)
 • suspenzija djeteta iz škole i obavijest roditeljima na koliko dana
 • ponovni sastanak s roditeljima prije povratka djeteta u školu
 • ako dijete surađuje i pokazuje namjeru za poboljšanjem, vraća se u školu, ali je još neko vrijeme pod pojačanim nadzorom
 • u slučaju da dijete ne surađuje, i ne pokazuje znakove poboljšanja ponašanja, razmatra se ispisivanje djeteta iz škole

 

 

 

4.2.  Elektronička oprema

 

U Privatnoj osnovnoj školi Nova potičemo razvoj socijalnih vještina, međusobnu interakciju djece i aktivnu igru. U tom smislu, PSP, iPod, MP3 player, u školi nisu poželjni. U iznimnim slučajevima (npr. nagrada za trud, dobro ponašanje i sl.) učenicima se može dopustiti igranje video-igara na kompjuteru u informatičkoj učionici, ali samo pod nadzorom učitelja.

Učenici smiju nositi u školu mobilne telefone, ali ih ne smiju koristiti za vrijeme trajanja nastave. U slučaju da učitelj zatekne učenika da koristi mobitel za vrijeme nastave, oduzima mu ga i vraća isključivo roditelju kad dođe po njega.

Škola nije odgovorna za oštećenje, gubitak ili krađu bilo koje elektroničke opreme učenika.

 

4.3.  Pravila odijevanja

 

U Privatnoj osnovnoj školi Nova želimo stvoriti atmosferu koja je ugodna za učenike, podržava procese učenja i odražava međusobno poštovanje učenika i nastavnog osoblja. Osim toga, stariji učenici su mlađima model ponašanja, stoga imaju i prema njima određene odgovornosti.

Manji broj učenika, veći broj pojedinih nastavnih sati te veći broj učitelja, otvaraju vrata jednom aktivnom odgojnom stavu škole u kojem svaki učenik dobiva dovoljno prostora za sebe te ima na raspolaganju svakog učitelja. Uz taj potencijal vrlo važan cilj našeg rada je odgoj kao temeljni preduvjet za obrazovanje. Djeca uče kako komunicirati s različitim ljudima, kako surađivati i biti dio tima.

Jedna važna socijalna vještina koja se može naučiti u školi jest kako se prikladno odjenuti za specifičnu okolinu ili događaj. Pojedinci se u životu oblače u skladu sa situacijama i prilikama, i škola u tom smislu nije iznimka. Način na koji se odijevamo izražava naš osobni stil, ali se ne bi trebao koristiti kao sredstvo izražavanja statusa, moći i sl.

U Privatnoj osnovnoj školi Nova želimo učenicima omogućiti izražavanje individualnosti, kao i preuzimanje odgovornosti za odijevanje,  stoga smatramo da školske uniforme nisu prikladne. Ipak, prilikom odijevanja dužni su voditi se slijedećim pravilima:

 

 • odjeća mora pokrivati donje rublje, i kad učenik sjedi
 • odjeća mora pokrivati torzo (i područje trbuha)
 • odjeća ne smije biti prozirna
 • za vrijeme boravka u učionicama učenici obuvaju papuče (ili neku drugu udobnu obuću s kojom ne izlaze van škole)
 • odjeća ne smije biti prljava
 • nije poželjno nositi skupocjeni nakit jer Škola ne odgovara za nestanak ili gubitak istog

 

 

 

 

Osim toga, učenike potičemo na razumijevanje važnosti održavanja higijene za vrijeme nastave tjelesno-zdravstvene kulture. Iz tog razloga, za izvođenje nastave TZK učenici trebaju imati čistu bijelu majicu, trenerku ili kratke hlače, čiste čarape i tenisice. U slučaju da učenik nema navedenu sportsku opremu, neće sudjelovati u nastavi TZK, ali je dužan bit prisutan na satu.

TZK je obavezan dio nastavnog plana i programa, a osim toga utječe i na fizičku i psihološku dobrobit djeteta. Stoga su učenici dužni redovito prisustvovati i izvoditi nastavu TZK. Dijete se može osloboditi izvođenja nastave TZK jedino u slučaju medicinske opravdanosti, te je u navedenom slučaju roditelj dužan donijeti u školu liječničku potvrdu

 1. Školski kurikulum

 

Pod pojmom Školskog kurikuluma podrazumijevamo sve sadržaje, procese i aktivnosti koji su usmjereni na ostvarivanje ciljeva i zadaća odgoja i obrazovanja kako bismo promovirali intelektualni, osobni, estetski, društveni i tjelesni razvoj učenika. On obuhvaća, osim službenih programa nastave i neformalne programe, te obilježja koja stvaraju školski imidž, kao što su kvalitetni odnosi, poštivanje različitosti i razvoj tolerancije, kao i  kriterije škole i načine na koje je organizirana i vođena. Nastavni stilovi i stilovi poučavanja snažno utječu na kurikulum i u praksi ne mogu biti odvojeni od njega.

 

Karakteristike školskog kurikuluma:

 

 • težište obrazovnog procesa nije više sadržaj, već cilj i rezultat obrazovanja
 • razvoj sustava procjene i samoprocjene u obrazovanju
 • usmjerenost prema kvaliteti rezultata
 • usmjerenost na učenika i proces učenja
 • samostalnost i razvoj škole
 • stručnu samostalnost i odgovornost učitelja
 • lokalna i šira podrška zajednice za učinkovit i kvalitetan obrazovni sustav

 

 

Školskim kurikulumom se utvrđuje za svaku aktivnost, program i/ili projekt : naziv,  ciljevi,  namjena, nositelji,  način realizacije,  vremenik, troškovnik, način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja.

 

 

 

 

5.1. Vizija i misija Privatne osnovne škole „Nova“

 

Prije razrade samog Školskog kurikuluma potrebno je definirati viziju i misiju škole kao smjernicu razvoja.

 

Vizija i misija škole:

 

Učiniti Privatnu osnovnu školu „Nova“ pristupačnom, humanom i kvalitetnom školom s prepoznatljivim identitetom, a koja će učenicima biti garancija zdravog i poticajnog okruženja i optimalnog osnovnog obrazovanja.

 

Strateški ciljevi:

 

 • različitim pristupima osposobiti učenike za samostalno učenje
 • razvijati samopoštovanje i svijest o vlastitim sposobnostima
 • motivirati i pripremati učenike na daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje
 • razvijati vještine suradnje, tolerancije i mirnog rješavanja sukoba
 • razvijati pozitivan odnos prema zdravoj prehrani, fizičkoj aktivnosti i vlastitom zdravlju
 • razvijati kreativne sposobnosti u likovnom, glazbenom i literarnom području
 • razvijati ekološku svijest kod učenika i djelatnika škole
 • razvijati odgovornost prema školskoj imovini i školskom okruženju

 

Organizacijske odrednice kvalitete:

 

 • broj učenika u razredu – razred od 18 učenika predstavlja optimalnu mjeru rada. Ova činjenica povećava kvalitetu rada na način da svaki učitelj može pratiti dinamiku grupe kao i da svaki učenik dobiva dovoljno prostora za sebe unutar razreda. Na taj način nema izolirane ili zanemarene djece.

 

 • broj sati koji učiteljice odrade s učenicima – najveći utjecaj ima učiteljica (razrednica) koja predstavlja centralnu figuru u odgoju i obrazovanju djece. Njen zadatak je da, osim u obrazovnom smislu, brine da svako dijete ostvari dobru suradnju i s drugim učiteljima. Osim što poučavaju, učiteljice ostaju s djecom i preko satova učenja i vježbanja. Na ovakav način s djecom rade osobe koje ih poznaju i koje su pri tome stručne. Ova činjenica povećava kvalitetu rada tako da omogućava učiteljicama da dobro upoznaju učenike svog odjeljenja, da uvide njihove prednosti i poteškoće, potrebe i interese i da s obzirom na to prilagode nastavni proces. Ova centralna uloga daje učiteljici mogućnost da održi emocionalni kontakt s djecom koji im je neophodan. Isto tako, djeca su u svakom trenutku zbrinuta te se kontinuirano radi na njihovom odgoju. Budući da je to jedan od osnovnih postulata ove škole sve navedeno čini da škola zadrži jednu toplu i podržavajuću atmosferu bez koje nema pravog odgoja a time ni obrazovanja.

 

Pedagoške odrednice kvalitete:

 

 • rano učenje stranih jezika – prepoznajući važnost ranog učenja stranih jezika, učenici započinju učenje engleskog i drugog stranog jezika (talijanski, njemački i francuski jezik) već u prvom razredu.

 

 • pedagoške radionice – pored učiteljice, s razredom je najviše povezan pedagog koji u izravnom neformalnom kontaktu (u hodniku, u razredu preko drugih satova) ili formalnom kontaktu (pedagoške radionice) ostvaruje kontakt s učenicima i u interakciji s njima pomaže riješiti konkretne probleme.

 

 • individualizirani rasporedi – svakom učeniku se prilazi individualno uzimajući u obzir njegove specifičnosti, potrebe, kapacitete i interese i sukladno tome prilagođava se tjedni raspored. Pa tako, ukoliko dijete ima veći interes za pojedini nastavni predmet ili izvannastavnu aktivnost, može dva puta tjedno ići na slobodne aktivnosti. Međutim, drugo dijete u to vrijeme može učiti matematiku a treće se primjerice spremati za natjecanje iz povijesti.

 

 • škola bez muke – noviji trendovi u pedagogiji izrazito su humanistički i pobijaju ideju da je učenje muka, strah i poniženje. Svaki strah ima za posljedicu zatvaranje i nemogućnost slobodnog raspolaganja stečenim znanjem. Ovi trendovi naglašavaju da je za učenje vrlo važno da se bude otvoren, slobodan i kreativan i to su temeljne odrednice kojima Škola teži.

 

 • škola kao mjesto za igru i zabavu – budući da djeca u školi provode mnogo vremena, Škola nastoji prepoznati i zadovoljiti potrebu djece za igrom i zabavom. Naravno, ovu potrebu ne shvaćamo olako već tome pristupamo veoma ozbiljno. Odlasci na igrališta tijekom pauze za ručak, različite igre, slobodne radionice, slavljenje rođendana i nekih manifestacija omogućavaju nam da se djeca opuste, igraju i budu ono što jesu – djeca.

 

 • škola kao sigurno mjesto – mali broj učenika, veći broj učitelja s obzirom na broj učenika onemogućava razvijanje negativnih oblika ponašanja. Poznato je da se nasilna ponašanja najčešće odvijaju na onim mjestima gdje nema odraslih (stubišta, toaleti i sl.). U skladu s tim, svi prostori škole su pod paskom dežurnih učitelja. Ista stvar vrijedi i za zaštitu djece od vanjskih negativnih utjecaja. Manji broj djece omogućava da se obrati pažnja učitelja i pedagoga na svako dijete pa se značajno smanjuje vjerojatnost da takva ponašanja prođu neopaženo. Isto tako, važno je naglasiti da pedagog ne služi zastrašivanju djece („poslat ću te pedagogu“) već prijateljuje s njima i ostvaruje povjerenje i uspostavlja kontakt te mu se djeca u svakom trenutku mogu obratiti.

 

 

 

U skladu s navedenim odrednicama, a temeljem članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Školski odbor Privatne osnovne škole „Nova“, na sjednici održanoj dana 28. rujna 2018., na prijedlog Učiteljskog vijeća, uz pozitivno mišljenje Vijeća roditelja, donio je Školski kurikulum Privatne osnovne škole „Nova“ za školsku godinu 2018./2019.

5.2.  Sastavnice Školskog kurikuluma:

 

 1. IZBORNA NASTAVA
 2. DODATNA NASTAVA
 3. DOPUNSKA NASTAVA
 4. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI
 5. IZVANUČIONIČKA NASTAVA
 6. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE
 7. PROJEKTI I PROGRAMI

 

5.2.1.  IZBORNA NASTAVA

 

Izborna nastava organizira se za učenike koji žele proširiti znanja iz pojedinih nastavnih predmeta ili područja.  Izborni nastavni predmet postaje obvezni nastavni predmet u školskoj godini u kojoj se učenik za njega opredijelio. O učenikovom izboru i obvezatnosti pohađanja izborne nastave potrebno je obavijestiti roditelje. Svrha izborne nastave je omogućivanje slobode u kreiranju odgojno obrazovnog procesa te produbljivanje znanja i sposobnosti u onom odgojno obrazovnom području za koje učenik pokazuje pojačan interes.

 

Tjedni i godišnji broj sati izborne nastave

 

Naziv programa

 

Razred Broj učenika Broj grupa Izvršitelj programa    Planirano sati
      T       G
Vjeronauk 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8. 57         5 Paola Skroče      10     350
Francuski jezik 2.,3.,4.,5.,6.,7. 13         3 Daniela Predovan        6     210
Talijanski jezik 2.,3.,4.,5.,6. 14         3 Nikolina Krpina        6     210
Njemački jezik 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8. 41         4 Iva Kult        8     280
Informatika 7.,8. 25         2 Jelena Atlić McColgan        2       70

 

 

 

 

 

 

 

Talijanski jezik – izborna nastava
SUDIONICI (RAZREDI ILI GRUPA UČENIKA) 2., 3., 4., 5.,6.,  razred (3 grupe)
NOSITELJ AKTIVNOSTI Nikolina Krpina, prof.
CILJEVI I NAMJENA AKTIVNOSTI Stjecanje jezične komunikacijske kompetencije (usmeni i pismeni izraz) od pripremnog do temeljnog stupnja (A1+) te stjecanje znanja o talijanskom jeziku i kulturnim specifičnostima zemalja tal. govornog područja u usporedbi sa Hrvatskom.

Osposobiti učenike za razumijevanje informacija i pismeno i usmeno izražavanje (rabljenje osnovnih izraza i fraza te kraći razgovori u situacijama temeljne komunikacije vezane uz svakodnevni život i neposrednu okolinu učenika)

NAČIN REALIZACIJE Provodi se u sklopu redovne nastave različitim oblicima i metodama rada (frontalna nastava, individualan rad, rad u paru, skupinama; čitanje, slušanje i razumijevanje, usm. i pism. dijalog, razgovor, igra, pp prezentacija,…) prema udžbeniku i radnoj bilježnici (Ciao bimbi 2– za 2.-3.r.; Ciao bimbi 4 za 4. i 5.r., Ragazzi.it2 za 6.r. te dodatnim materijalima
VREMENIK 2 sata tjedno, 70 sati godišnje prema rasporedu za šk. god. 2018./2019.
TROŠKOVNIK Kopiranje nastavnih materijala, plakati
NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA Učenička postignuća sustavno se prate i brojčano ocjenjuju kroz pismene i usmene provjere; konačna ocjena ulazi u prosjek učenikova općeg uspjeha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Njemački jezik – izborna nastava
SUDIONICI (RAZREDI ILI GRUPA UČENIKA) 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. razred (4 grupe)
NOSITELJ AKTIVNOSTI Iva Kult, prof.
CILJEVI I NAMJENA AKTIVNOSTI Stjecanje jezične komunikacijske kompetencije (usmeni i pismeni izraz) od pripremnog do temeljnog stupnja (A1+) te stjecanje znanja o njemačkom jeziku i kulturnim specifičnostima zemalja njemačkog govornog područja u usporedbi sa Hrvatskom.

Osposobiti učenike za razumijevanje informacija i pismeno i usmeno izražavanje (rabljenje osnovnih izraza i fraza te kraći razgovori u situacijama temeljne komunikacije vezane uz svakodnevni život i neposrednu okolinu učenika)

NAČIN REALIZACIJE Provodi se u sklopu redovne nastave različitim oblicima i metodama rada (frontalna nastava, individualan rad, rad u paru, skupinama; čitanje, slušanje i razumijevanje, usm. i pism. dijalog, razgovor, igra, pp prezentacija,…) prema udžbeniku i radnoj bilježnici (Applaus 1-3 za 1.i4., WIR 2-5 za 5.-8.r. te dodatnim materijalima
VREMENIK 2 sata tjedno, 70 sati godišnje prema rasporedu za šk. god. 2018./2019.
TROŠKOVNIK Kopiranje nastavnih materijala, plakati
NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA Učenička postignuća sustavno se prate i brojčano ocjenjuju kroz pismene i usmene provjere; konačna ocjena ulazi u prosjek učenikova općeg uspjeha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francuski jezik – izborna nastava
SUDIONICI (RAZREDI ILI GRUPA UČENIKA) 2., 3.,4., 5.,6. i 7. razred (3 grupe)
NOSITELJ AKTIVNOSTI Daniela Predovan, prof.
CILJEVI I NAMJENA AKTIVNOSTI Stjecanje jezične komunikacijske kompetencije (usmeni i pismeni izraz) od pripremnog do temeljnog stupnja (A1+) te stjecanje znanja o francuskom jeziku i kulturnim specifičnostima zemalja franc. govornog područja u usporedbi sa Hrvatskom.

Osposobiti učenike za razumijevanje informacija i pismeno i usmeno izražavanje (rabljenje osnovnih izraza i fraza te kraći razgovori u situacijama temeljne komunikacije vezane uz svakodnevni život i neposrednu okolinu učenika)

NAČIN REALIZACIJE Provodi se u sklopu redovne nastave različitim oblicima i metodama rada (frontalna nastava, individualan rad, rad u paru, skupinama; čitanje, slušanje i razumijevanje, usm. i pism. dijalog, razgovor, igra, pp prezentacija,…) prema udžbeniku i radnoj bilježnici (u n, deux, trois 1-3 za 1.-4.r., Mag 1-3 za 5-8. r.) te dodatnim materijalima.
VREMENIK 2 sata tjedno, 70 sati godišnje prema rasporedu za šk.god. 2018./2019.
TROŠKOVNIK Kopiranje nastavnih materijala, plakati
NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA Učenička postignuća sustavno se prate i brojčano ocjenjuju kroz pismene i usmene provjere; konačna ocjena ulazi u prosjek učenikova općeg uspjeha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vjeronauk – izborna nastava (razredna nastava)
SUDIONICI (RAZREDI ILI GRUPA UČENIKA) 1.- 4. razreda
NOSITELJ AKTIVNOSTI Paola Skroče, vjeroučiteljica
CILJEVI I NAMJENA AKTIVNOSTI Djeci ove dobi pomaže se susresti s prvom porukom vjere i radosne Isusove vijesti koja je usmjerena promicanju dječjeg duhovnog i moralnog sazrijevanja. Otkriti im da je Bog čudesno stvorio naš svijet i ljude. Upoznati da nas Bog beskrajno ljubi, da nas prihvaća i da u nas ima povjerenja. Upoznati djecu s temeljnim događajima povijesti spasenja u kojima se očituje Božja ljubav i blizina prema čovjeku. U tom duhu produbljivati i izgrađivati učeničko temeljno povjerenje prema Bogu, prema sebi i drugima, kao i životu općenito
NAČIN REALIZACIJE Različite metode i oblici rada: usmeno izlaganje, razgovor, pismeno izražavanje, molitveno izražavanje,

likovno izražavanje, obrada uz pomoć igre, scensko izražavanje, čitanje i rad na tekstu, radni listići, umne mape

VREMENIK 2 sata tjedno kroz šk. godinu 2018./2019.
TROŠKOVNIK
NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA Opisno i brojčano, ocjenama od 1 do 5. Ocjenjuje se: znanje, zalaganje, stvaralačko izražavanje, kultura međusobnog komuniciranja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vjeronauk – izborna nastava (predmetna nastava)
SUDIONICI (RAZREDI ILI GRUPA UČENIKA) 5.-8. razreda
NOSITELJ AKTIVNOSTI Paola Skroče, vjeroučiteljica
CILJEVI I NAMJENA AKTIVNOSTI Otkriti snagu istinske vjere kao pomoć i potporu na svom životnom putu. Otkriti i upoznati u kršćanskoj ponudi evanđelja put i način odupiranja negativnim životnim iskušenjima i problemima. Izgraditi i njegovati vjernički duh i književnu osjetljivost  i interese prema Bibliji kao knjizi Božje riječi. Uočiti snagu i veličinu Kristova djela kroz povijest, osobito kroz djelovanje njegovih apostola te suvremenih kršćana. Izgraditi ozbiljan  i odgovoran stav prema životnim činjenicama, kao što su ropstvo grijeha, zlo u svijetu, nepravda i patnja, osama i beznađe koje su zapreka postignuću slobode i događaju se u različitim područjima života. Izgraditi otvorenost i stav prihvaćanja prema sakramentima kao znakovima susreta i jedinstva s Kristom. U suodnosu sa župnom katehezom otkriti darove Duha Svetoga koji se primaju u sakramentu Potvrde te izgraditi svjesnu i osobnu odluku o življenju i svjedočanstvu svoje vjere. Učenici u svjetlu Božje riječi otkrivaju i žive osnovne oblike kršćanskoga života kao istinske i prave mogućnosti cjelovitoga ostvarenja vlastitoga, kršćanskoga i ljudskoga života.
NAČIN REALIZACIJE Različite metode i oblici rada: usmeno izlaganje, razgovor, pismeno izražavanje, molitveno izražavanje,

likovno izražavanje, obrada uz pomoć igre, scensko izražavanje, čitanje i rad na tekstu, glazbeno izražavanje, meditacija, molitva, usmeno izražavanje

VREMENIK 2 sata tjedno kroz šk. godinu 2018./2019.
TROŠKOVNIK
NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA Opisno i brojčano, ocjenama od 1 do 5. Ocjenjuje se: znanje, zalaganje, stvaralačko izražavanje, kultura međusobnog komuniciranja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatika – izborna nastava (predmetna nastava)
SUDIONICI (RAZREDI ILI GRUPA ) 7.i 8. razred
NOSITELJ AKTIVNOSTI Jelena Atlic McColgan, prof.
CILJEVI I NAMJENA AKTIVNOSTI – informatičko opismenjavanje učenika i komuniciranje posredstvom različitih medija

– razviti algoritamski način razmišljanja i primjenu istog u rješavanju raznih problema

– upoznati učenike s osnovnim načelima na kojima se temelje računala te informacijska i komunikacijska tehnologija

NAČIN REALIZACIJE Nastava će se realizirati u specijaliziranoj informatičkoj učionici kroz različite oblike i metode poučavanja
VREMENIK 1 sat  tjedno 35 sati godišnje
TROŠKOVNIK Nisu predviđeni dodatni troškovi
NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA Prilikom vrednovanja ocjenjuju se zadaci, rad na računalu, snalaženje na internetu i izrada internetskih projekata kao i izrada, animacija, kvizova.Rezultati su vidljivi kod služenja računalom u svakodnevnom životu i primjeni računalne tehnologije u širokoj primjeni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.  DODATNA NASTAVA

 

Dodatna nastava organizira se za darovite učenike koji na redovnoj nastavi pokazuju izrazito zanimanje za predmet. Cilj dodatne nastave je proširiti znanje stečeno u redovnoj nastavi, upoznati učenike sa sadržajima koji nisu zastupljeni u redovnoj nastavi te ih pripremiti za natjecanja.

 

 

 

Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

 

Nastavni predmet Razred Broj učenika Planirani broj sati Ime i prezime učitelja
T G
Matematika 5. 1 1 35 Đurđica Jakšić
Matematika 6. 2 1 35 Đurđica Jakšić
Engleski jezik 8. 4 1 35 Iva Kult
Njemački jezik 8. 1 1 35 Iva Kult
Kemija        8. 3 2 70 Nataša Anić

 

 

Sukladno broju prijavljenih učenika za međunarodno matematičko natjecanje „Klokan bez granica“ planirat će se određeni broj sati za pripremu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika – dodatna nastava
SUDIONICI (RAZREDI ILI GRUPA UČENIKA) 5.i 6. razred (3 učenika)
NOSITELJ AKTIVNOSTI Đurđica Jakšić, prof.
CILJEVI I NAMJENA AKTIVNOSTI –        Rad s darovitim učenicima koji su posebno zainteresirani za rješavanje matematičkih zadataka i problema

–        Razvijanje interesa za samostalno rješavanje matematičkih problema na različite načine.

–        Proširivanje i produbljivanje znanja i razvijanje logičkog mišljenja i zaključivanja

–        Pripremanje učenika za natjecanja iz matematike (Klokan bez granica, Večer matematike, školska i županijska natjecanja)

NAČIN REALIZACIJE Individualni rad sa svakim učenikom, rad u paru, rad u skupinama ovisno o zadacima
VREMENIK 1 sat tjedno sa svakim razredom 35 sati godišnje
TROŠKOVNIK
NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA  

Individualno opisno praćenje i vrednovanje učenika. Upoznavanje roditelja i stručne službe s rezultatima vrednovanja radi kontinuiranog napretka djeteta i postizanja maksimuma učenikovih sposobnosti.

Postignuća na natjecanjima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engleski jezik – dodatna nastava
SUDIONICI (RAZREDI ILI GRUPA UČENIKA) 8. razred (4 učenika)
NOSITELJ AKTIVNOSTI Iva Kult, prof.
CILJEVI I NAMJENA AKTIVNOSTI Obogaćivanje odgojno-obrazovnih programa te poticanje darovitih učenika na usvajanje jezičnih i kulturnih sadržaja vezanih uz englesko govorno područje.
NAČIN REALIZACIJE Individualni rad sa svakim učenikom, rad u paru, skupinama
VREMENIK Planirani broj sati je 1 sat tjedno, 35 sati godišnje prema rasporedu za šk. god. 2018./2019.
TROŠKOVNIK Fotokopirni materijal
NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA Učenici se ne ocjenjuju, uključuju se na temelju vlastite odluke ili procjene učitelja. Učitelj vodi evidenciju na temelju povratnih informacija dobivenih od učenika razgovorom, izlaganjem, rješavanjem zadataka.

 

 

Njemači jezik – dodatna nastava
SUDIONICI (RAZREDI ILI GRUPA UČENIKA) 8. razred (1 učenik)
NOSITELJ AKTIVNOSTI Iva Kult, prof.
CILJEVI I NAMJENA AKTIVNOSTI Obogaćivanje odgojno-obrazovnih programa, poticanje darovitih učenika na usvajanje jezičnih i kulturnih sadržaja vezanih uz njemačko govorno područje.
NAČIN REALIZACIJE Individualni rad sa učenikom
VREMENIK Planirani broj sati je 1 sat tjedno, 35 sati godišnje prema rasporedu za šk. god. 2018./2019.
TROŠKOVNIK Fotokopirni materijal
NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA Učenici se ne ocjenjuju, uključuju se na temelju vlastite odluke ili procjene učitelja. Učitelj vodi evidenciju na temelju povratnih informacija dobivenih od učenika razgovorom, izlaganjem, rješavanjem zadataka.

 

 

Kemija – dodatna nastava
SUDIONICI (RAZREDI ILI GRUPA UČENIKA)  8. razred (3 učenika)
NOSITELJ AKTIVNOSTI Nataša Anić, prof.
CILJEVI I NAMJENA AKTIVNOSTI Rad s darovitim učenicima koji su posebno zainteresirani za rješavanje zadataka iz kemije.

Razvijanje interesa za samostalno rješavanje kemijskih zadataka na različite načine

Proširivanje i produbljivanje znanja i razvijanje logičkog mišljenja i zaključivanja

Pripremanje učenika za natjecanja iz kemije (školska i županijska natjecanja)

NAČIN REALIZACIJE Individualni rad sa svakim učenikom, rad u paru, skupinama
VREMENIK Planirani broj sati je 2 sata tjedno, 70 sati godišnje prema rasporedu za šk. god. 2018./2019.
TROŠKOVNIK
NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA Individualno opisno praćenje i vrednovanje učenika. Upoznavanje roditelja i stručne službe s rezultatima vrednovanja radi kontinuiranog napretka djeteta i postizanja maksimuma učenikovih sposobnosti.

Postignuća na natjecanjima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3. DOPUNSKA NASTAVA

 

 

Dopunska nastava organizira se za učenike koji ne prate redoviti nastavni program s očekivanom razinom uspjeha. Svrha dopunske nastave je organizirati oblik pomoći u učenju i nadoknađivanju znanja, stjecanju sposobnosti i vještina iz određenih nastavnih područja iz više ili samo jednog nastavnog predmeta.

 

Isto tako, za djecu s drugog govornog područja organizira se dopunsko učenje hrvatskog jezika i pomoć pri svladavanju gradiva.

.

 

 

 

Engleski jezik – dopunska nastava
SUDIONICI (RAZREDI ILI GRUPA UČENIKA) 5.-8.razreda
NOSITELJ AKTIVNOSTI Daniela Predovan, prof., Iva Kult, prof. i Nikolina Krpina, prof.
CILJEVI I NAMJENA AKTIVNOSTI Savladavanje odgojno-obrazovnih programa, pomaganje učenicima u usvajanju jezičnih sadržaja vezanih uz gradivo predviđeno nastavnim planom i programom.

Pomoći učenicima u cijelosti usvojiti nastavno gradivo.

 

NAČIN REALIZACIJE Individualni rad sa svakim učenikom, rad u grupi
VREMENIK Organizira se prema potrebi 2 sata tjedno za vrijeme satova učenja u školi
TROŠKOVNIK Fotokopirni materijal
NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA Učenici obuhvaćeni dopunskom nastavom ne ocjenjuju se, uključuju se u rad na temelju vlastite odluke ili procjene učitelja; učitelj vodi evidenciju na temelju povratnih informacija dobivenih od učenika

 

 

 

 

 

Matematika- dopunska nastava
SUDIONICI (RAZREDI ILI GRUPA UČENIKA) 5.-8.razreda
NOSITELJ AKTIVNOSTI Đurđica Jakšić, prof.
CILJEVI I NAMJENA AKTIVNOSTI Poboljšati elementarna znanja i vještine iz matematike.

Pružanje pomoći učenicima koji slabije svladavaju redovno gradivo.

Rješavanje zadataka koji su učenicima zadavali teškoće.

Naknada propuštenog u redovnoj nastavi.

NAČIN REALIZACIJE Individualni rad s učenikom
VREMENIK Organizira se prema potrebi
TROŠKOVNIK Fotokopirni materijal
NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA Učenici obuhvaćeni dopunskom nastavom ne ocjenjuju se, uključuju se u rad na temelju vlastite odluke ili procjene učitelja; učitelj vodi evidenciju na temelju povratnih informacija dobivenih od učenika

 

 

Hrvatski jezik – dopunska nastava
SUDIONICI (RAZREDI ILI GRUPA UČENIKA) 5.-8.razreda
NOSITELJ AKTIVNOSTI Ana Jerkov, prof.
CILJEVI I NAMJENA AKTIVNOSTI Nadoknada propuštenog gradiva u redovnoj nastavi. Pružanje pomoći učenicima koji slabije savladavaju redovno gradivo. Ovladavanje temeljnim jezičnim znanjima.
NAČIN REALIZACIJE Individualni rad s učenikom, prema potrebi suradnja sa stručnom službom
VREMENIK Organizira se prema potrebi 2 sata tjedno
TROŠKOVNIK Fotokopirni materijal
NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA Učenici obuhvaćeni dopunskom nastavom ne ocjenjuju se, uključuju se u rad na temelju vlastite odluke ili procjene učitelja; učitelj vodi evidenciju na temelju povratnih informacija dobivenih od učenika

 

5.2.4. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

 

Izvannastavne aktivnosti u Privatnoj osnovnoj školi „Nova“ obično su povezane s određenim nastavnim predmetom ili su interdisciplinarne naravi. Načini i metode realizacije pretežito su radioničkog i projektnog tipa odgojno-obrazovnog rada ali i drugih didaktičko-metodičkih pristupa. S obzirom da se svakom djetetu prilazi individualno, uvažavajući njegove potrebe i interese, prilagođava se i tjedni raspored tome. Pa tako ukoliko dijete ima više interesa i želje za primjerice šahom, dva puta tjedno može ići na slobodne aktivnosti. Isto tako drugo dijete u to vrijeme može učiti matematiku koju nije shvatilo na redovnom satu, a treće se može pripremati za natjecanje iz kemije. Naime, prakticiranje izvannastavnih aktivnosti pretpostavlja samostalnu učeničku odluku o uključivanju što odražava njihovu želju za većim uspjehom a pokazuje i veću motivaciju za učenjem u slobodnijim okruženjima poučavanja.

 

 

 

Naziv aktivnosti ili grupe Broj učenika Godišnji broj sati Ime i prezime učitelja izvršitelja Broj grupa
ŠAHOVSKA SEKCIJA 2.-4. 15 35 Sanda Žuvela 1
PLESNA SEKCIJA 1.-8. 40 105 Anja Smoljan 3
EKOLOŠKA RADIONICA 2.-4. 5 35 Ira Milutin 1
INFORMATIKA 1. razred 17 35 Josipa Bušljeta 1
INFORMATIKA 2. razred 10 35 Josipa Bušljeta 1
INFORMATIKA 3. razred 13 35 Josipa Bušljeta 1
INFORMATIKA 4. razred 9 35 Josipa Mišlov Biloglav 1
DRAMSKA SEKCIJA 3. 13 35 Iva Čakarun 1
GLAZBENA RADIONICA 1.,2. 28 70 Andrijana Valčić 2
LIKOVNA RADIONICA  1. 17 35 Josipa Mišlov Biloglav 1
BIOMIMIKRIJA 5.-8. 6 70 Ira Milutin, Claudia Kruschel 1
LIKOVNA RADIONICA 1. 17 35 Andrijana Valčić 1
RADIONICA POVIJESNO-ANIMIRANOG FILMA 5.-8. 18 70 Sanda Žuvela 1
PEDAGOŠKA RADIONICA 1. razred 17 35 Zdravka Nižić 1
JEZIČNE IGRE 17 70 Irena Čorić 1
RADIONICA SOCIJALNIH VJEŠTINA 1.-7. 93 288 Sanja Vrkić 8
NOVINARSKA SEKCIJA 5.-8. 7 70 Ana Jerkov 1
KIPARSKA SEKCIJA 5.-8. 12 70 Tomislav Bišćan 1
SPORTSKA IGRAONICA 49 140 Anamarija Reić Rebov 2

 

 

 

 

 

Šahovska sekcija Zadarski lovci
SUDIONICI (RAZREDI ILI GRUPA) 2.-4. (15 učenika)
NOSITELJ AKTIVNOSTI Sanda Žuvela Nekić, prof.
CILJEVI I NAMJENA AKTIVNOSTI Stjecanje temeljnih znanja i vještina iz šaha, razvoj sposobnosti i umijeća rješavanja šahovskih problema. Kod nadarenih učenika usavršavati kombinatoriku te ih uvježbavati za više razine natjecanja. Odgojna komponenta šaha – razvijati strpljenje, kritički način razmišljanja, međusobno uvažavanje protivnika, razumijevanje i prihvaćanje poraza
NAČIN REALIZACIJE Aktivnosti će se održavati u učionici, rješavanje zadataka u bilježnici i primjena znanja na šahovskoj ploči. U planu su turniri na kraju 1.polugodišta, na kraju školske godine kao i turnir unutar projekta Igramo šah i putujemo
VREMENIK Tijekom školske godine 1 sat tjedno
TROŠKOVNIK Nabava šahovske opreme, odlasci na natjecanja
NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA Praćenje individualnih sposobnosti svakog učenika, postignuća na natjecanjima. Na kraju školske godine nagraditi najbolje učenike za postignuća.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekološka radionica
SUDIONICI (RAZREDI ILI GRUPA) 2.-4. (6 učenika)
NOSITELJ AKTIVNOSTI Ira Milutin, prof.
CILJEVI I NAMJENA AKTIVNOSTI Razvijati ekološku svijest kod učenika i osjećaj odgovornosti za zdrav i čisti okoliš, ukazati na propuste u svakodnevnom ponašanju koji mogu utjecati na poremećaj ravnoteže u prirodi, razvijati i poticati interes za prirodne znanosti, uočiti učenike koji u ovom području pokazuju posebne sklonosti, te izraze li želju, pripremati ih za natjecanja.
NAČIN REALIZACIJE Praktični radovi, izvanučionička nastava, plakati, izlaganje radova
VREMENIK Tijekom školske godine 1 sat tjedno
TROŠKOVNIK Materijali za izradu plakata, ulaznice za izložbe
NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA Opisno praćenje i bilježenje aktivnosti i zalaganja, rezultate koristiti u cilju povećanja kvalitete nastavnog rada i motivaciju učenika

 

Biomimikrija
SUDIONICI (RAZREDI ILI GRUPA) 5. – 8. razred (6 učenika)
NOSITELJ AKTIVNOSTI Ira Milutin, prof.
CILJEVI I NAMJENA AKTIVNOSTI Učenici će kroz predavanja, terenski i laboratorijski rad naučiti što je biomimikrija. Opažajući prirodu i učeći od nje sami će dizajnirati nove proizvode koji će biti njihov doprinos održivom razvoju
NAČIN REALIZACIJE Frontalnom demonstracijom, individualnom realizacijom i grupnim radom u svim područjima glazbe primjerenim učeničkoj dobi.
VREMENIK Tijekom školske godine 2 sata tjedno
TROŠKOVNIK Papir, pisaći pribor
NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA Opisno praćenje i bilježenje aktivnosti i zalaganja, rezultate koristiti u cilju povećanja kvalitete nastavnog rada i motivacije učenika

 

 

Plesna sekcija
SUDIONICI (RAZREDI ILI GRUPA UČENIKA) 1. – 8. razred (3 grupe, 40 učenika)
NOSITELJ AKTIVNOSTI Anja Smoljan
CILJEVI I NAMJENA AKTIVNOSTI Cilj programa je zadovoljiti želju djeteta za kretanjem, omogućiti stjecanje znanja i vještina izražavanja pokretom, svladavanje osnovnih ritmičkih elemenata, upoznavanje vlastitog tijela, razvoj stvaralaštva, mašte, osjećaja zajedništva i pripadanja grupi te ljubavi prema glazbi i povezivanje glazbe i tijela. Kretanje je izrazito važno za djecu radi  unapređivanja i očuvanja zdravlja te doprinosi razvoju psihofizičkih sposobnosti.
NAČIN REALIZACIJE  

Velika pažnja poklanja se kvalitetnom zagrijavanju tijela što je od velike važnosti u sprječavanju ozljeda, svladavanju ritmičkih elemenata, povezivanju ritma glazbe sa pokretima tijela. Učenje različitih plesnih koraka te pravilnog držanja tijela na način da učitelj demonstrira svaki plesni pokret više puta dok ga sva djeca u grupi ne nauče. Nakon naučenih plesnih koraka radi se koreografija.

VREMENIK Tijekom školske godine 2 sata tjedno
TROŠKOVNIK Kostimi za priredbu
NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA  

Praćenje individualnih sposobnosti svakog učenika nakon stvaranja autorskih koreografija na satu, sudjelovanje na plesnim smotrama te priredbama organiziranim u sklopu škole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagoška radionica 1. razred
SUDIONICI (RAZREDI ILI GRUPA) 1.razred (17 učenika)
NOSITELJ AKTIVNOSTI Zdravka Nižić, prof.
CILJEVI I NAMJENA AKTIVNOSTI Usvojiti osnovna pravila ponašanja neophodna za sudjelovanje i praćenje na nastavi i školskom okruženju. Osvijestiti svoju ulogu, svoje obaveze, odgovornosti i prava kao djeteta i učenika. Uvažavati tuđi trud i mišljenje. Različitim igrama i aktivnostima potaknuti djecu na međusobno uvažavanje i poštovanje te suradnju i prijateljstvo kako bi stvorili ugodno ozračje za boravak i rad u školi.
NAČIN REALIZACIJE Igranje pedagoški osmišljenih igara (igre socijalizacije, igre za bolju grupnu povezanost, igre kretanja i opuštanja, projektivne igre – crteži, vođene fantazije…), likovno izražavanje, izrada plakata
VREMENIK Jednom tjedno tijekom školske godine
TROŠKOVNIK Fotokopirni i likovni materijali
NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA Poticaji podrška i pohvale, rezultate koristiti u cilju povećanja kvalitete nastavnog rada i motivacije učenika

 

Jezične igre 1. razred
SUDIONICI (RAZREDI ILI GRUPA) 1.razred (17 učenika)
NOSITELJ AKTIVNOSTI Irena Čorić, prof.
CILJEVI I NAMJENA AKTIVNOSTI Cilj nastave stranih jezika (njemački, talijanski i francuski) je usmena komunikacijska kompetencija na stranom jeziku proširena s kulturološko – odgojnim elementima.
NAČIN REALIZACIJE Način realizacije se ostvaruje kroz igru, pjesme, slikovni riječnik popraćen različitim temama.
VREMENIK 2 sata tjedno tijekom školske godine
TROŠKOVNIK Fotokopirni i likovni materijali
NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA Poticaji podrška i pohvale, rezultate koristiti u cilju povećanja kvalitete nastavnog rada i motivacije učenika

 

 

Radionice socijalnih vještina
SUDIONICI (RAZREDI ILI GRUPA) 1.-7. razred (8 grupa, 93 učenika)
NOSITELJ AKTIVNOSTI Sanja Vrkić, mag.psych.
CILJEVI I NAMJENA AKTIVNOSTI Unaprijediti međusobne odnose vježbajući se suradnji, oslanjajući se jedni na druge, razvijati pozitivni i tolerantniji odnos prema vršnjacima. Obuhvaća područja svijesti o sebi, o utjecaju osoba iz društvene okoline i utjecaju modernih tehnologija na socijalne vještine
NAČIN REALIZACIJE Razgovori, diskusije, rješavanje problemskih situacija, suradničke igre, izrada plakata
VREMENIK Jednom tjedno tijekom školske godine
TROŠKOVNIK Fotokopirni i likovni materijali
NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA Poticaji podrška i pohvale, rezultate koristiti u cilju povećanja kvalitete nastavnog rada i motivacije učenika

 

 

Informatika
SUDIONICI (RAZREDI ILI GRUPA UČENIKA) 1.,2.,3. i 4.razred  (49 učenika)
NOSITELJ AKTIVNOSTI učiteljice Josipa Bušljeta i Josipa Mišlov Biloglav
CILJEVI I NAMJENA AKTIVNOSTI Upoznavanje s dijelovima računala (prepoznati, pokazati i imenovati), pravilno uključiti i isključiti računalo, koristiti osnovne alate u jednostavnom programu za crtanje i pisanje, igranje edukativnih računalnih igara koje su prilagođene obrazovnim potrebama učenika
NAČIN REALIZACIJE Aktivnosti će se realizirati u specijaliziranoj informatičkoj učionici kroz različite oblike i metode poučavanja
VREMENIK 1 puta tjedno sa svakom grupom
TROŠKOVNIK
NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA Praćenje i bilježenje aktivnosti i zalaganja, rezultate koristiti u cilju povećanja kvalitete nastavnog rada i motivacije učenika

 

 

Dramski odgoj
SUDIONICI (RAZREDI ILI GRUPA UČENIKA) 3. razred (13 učenika)
NOSITELJ AKTIVNOSTI Iva Čakarun, dipl.učiteljica razredne nastave
CILJEVI I NAMJENA AKTIVNOSTI Razvijanje govornog izražavanja, izražajnosti, mašte i opažanja. Navikavanje na zajednički rad i druženje. Učenje osnovnih pravila ponašanja na sceni, razvijanje komunikacije i socijalizacije.
NAČIN REALIZACIJE Aktivnosti će se provoditi različitim oblicima i metodama rada dramskih tehnika (čitanje i pričanje priča, grupno stvaranje priča,improvizacije, osnovne vježbe glasa i govora…)
VREMENIK 1 sat tjedno
TROŠKOVNIK
NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA Praćenje i bilježenje aktivnosti i zalaganja, rezultate koristiti u cilju povećanja kvalitete nastavnog rada i motivacije učenika

 

Likovna radionica
SUDIONICI (RAZREDI ILI GRUPA UČENIKA) 1.      razred (17 učenika)
NOSITELJ AKTIVNOSTI Josipa Mišlov Biloglav, dipl.učiteljica razredne nastave
CILJEVI I NAMJENA AKTIVNOSTI  Poticanje u različitim dimenzijama likovne nadarenosti i dijelovima kreativnog procesa koji podržavaju divergentno mišljenje i primjenu različitih likovnih rješenja
NAČIN REALIZACIJE Aktivnosti će se realizirati u učionici kroz različite oblike i metode poučavanja
VREMENIK 1 sat tjedno
TROŠKOVNIK likovni materijali
NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA Praćenje i bilježenje aktivnosti i zalaganja, rezultate koristiti u cilju povećanja kvalitete nastavnog rada i motivacije učenika

 

 

 

Filmsko povijesna sekcija – animirani film
SUDIONICI (RAZREDI ILI GRUPA UČENIKA) 5. – 8. razreda (18 učenika)
NOSITELJ AKTIVNOSTI Sanda Žuvela, prof.
CILJEVI I NAMJENA AKTIVNOSTI Učenje metode izrade animiranog filma. Svladati programe photo shop i adobe effects.Učenici će na nov, neposredan i kreativan način istraživati i usvajati nastavne sadržaje iz povijesti kojim će stečena znanja biti trajna
NAČIN REALIZACIJE Istraživanje i odlučivanje o temi, pisanje scenarija,crtanje likova, sinkronizacija, montiranje i editiranje
VREMENIK Tijekom šk.god. 2 sata tjedno
TROŠKOVNIK
NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA Redovito vođenje dnevnika rada, prezentacija filmova široj zajednici, sudjelovanje na filmskim festivalima i revijama dječjeg filmskog stvaralaštva

 

 

Glazbena radionica
SUDIONICI (RAZREDI ILI GRUPA UČENIKA) 1.i 2. razred (28 učenika)
NOSITELJ AKTIVNOSTI Andrijana Valčić,dipl.učiteljica razredne nastave
CILJEVI I NAMJENA AKTIVNOSTI Približavanje, proširivanje i poticanje znanja o glazbi i glazbenim umjetnostima.

Učenicima koji pokazuju zanimanje za glazbeno izražavanje te imaju izražen smisao za glazbu omogućiti razvoj vještina i znanja.

NAČIN REALIZACIJE Frontalnom demonstracijom, individualnom realizacijom i grupnim radom u svim područjima glazbe primjerenim učeničkoj dobi.
VREMENIK 2 sata tjedno
TROŠKOVNIK
NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA Praćenje individualnih sposobnosti svakog učenika, sudjelovanje na smotrama i priredbama

 

Novinarska sekcija
SUDIONICI (RAZREDI ILI GRUPA UČENIKA) 5.-8. razreda
NOSITELJ AKTIVNOSTI Ana Jerkov, prof.
CILJEVI I NAMJENA AKTIVNOSTI Poticati učeničko novinarsko stvaralaštvo, osobito učenika posebnih sklonosti, sposobnosti i kreativnosti (pisanje, grafički dizajn, fotografija). Pratiti poticati i razvijati posebne publicističke vrste. Informirati ostale učenike i javnost o događajima u školi.
NAČIN REALIZACIJE Odabir i obrada odgovarajućeg sadržaja.
VREMENIK 2 sata tjedno
TROŠKOVNIK
NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA Praćenje i bilježenje aktivnosti i zalaganja, rezultate koristiti u cilju povećanja kvalitete nastavnog rada i motivacije učenika

 

 

 

Školsko sportsko društvo Nova
SUDIONICI (RAZREDI ILI GRUPA UČENIKA) 1.-8. razreda
NOSITELJ AKTIVNOSTI Ivan Zupčić, prof.
CILJEVI I NAMJENA AKTIVNOSTI Planiranje i organizacija izvannastavnih sportskih aktivnosti
NAČIN REALIZACIJE Provođenje školskih, županijskih i regionalnih natjecanja iz područja sporta
VREMENIK Tijekom školske godine 2018./2019.
TROŠKOVNIK Papir, toneri, odlasci na natjecanja (troškovi prijevozua, prehrane)
NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA Praćenje pojedinog natjecanja i analiza uspjeha ekipa

 

Kiparska radionica
SUDIONICI (RAZREDI ILI GRUPA UČENIKA) 5. – 8. razred (12 učenika)
NOSITELJ AKTIVNOSTI Tomislav Bišćan, prof.
CILJEVI I NAMJENA AKTIVNOSTI Rješavanjem određenih likovnih problema učenici trebaju razviti vizualnu percepciju i mišljenje, sposobnost praktičnog oblikovanja i sposobnost kritičkog (samo)vrednovanja učeničkih likovnih radova i likovno-umjetničkih djela. Razvijanje vlastitog likovnog govora. Senzibilizirati učenike za važnost kulturne baštine.
NAČIN REALIZACIJE Frontalnom demonstracijom, individualnom realizacijom i grupnim radom u svim likovnim tehnikama primjerenim učeničkoj dobi s naglaskom na kiparske tehnike
VREMENIK Tijekom školske godine 2 sata tjedno
TROŠKOVNIK Cca 2000kn likovnog materijala (glina, stiropor svih debljina, pocinčana žica, drvofix, ljepilo, krep trake, akrilne boje, karton, ljepenka, modelirke)
NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA Opisno praćenje u svrhu istraživanja likovne umjetnosti i približavanja umjetnosti učenicima.

Izložbama tijekom i na kraju školske godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5. IZVANUČIONIČKA NASTAVA

 

Izvanučionička nastava kao oblik nastave podrazumijeva ostvarivanje planiranih programskih sadržaja izvan škole. Najčešći oblici izvanučioničke nastave koji se ostvaruju u Privatnoj osnovnoj školi „Nova“ su: školski izleti, ekskurzije, terenska nastava i škola u prirodi. Osim navedenih oblika izvanučioničke nastave česti su i odlasci u kina, kazališta, galerije i druge kulturne i javne ustanove. Štoviše, Škola maksimalno koristi različite mogućnosti interdisciplinarnog povezivanja sadržaja različitih nastavnih predmeta sa svakodnevnim životom i aktivnostima.

 

 

Izvanučionička nastava
Razred Aktivnost Ciljevi i namjena  (sadržaji koji će se ostvariti) Planirano vrijeme Način realizacije Nositelji realizacije Troškovnik Način vrednovanja i korištenja rezultata
8. razred Školska ekskurzija

„Čarobnim putevima Istre“

Upoznavanje prirodnih i kulturnih znamenitosti Istre rujan 2018. Posjet i razgled središnje Istre, Nacionalnog parka Brijuni, Pula (Arena) Rovinj (crkva sv Eufemije) marijansko svetište na Trsatu u Rijeci razrednica

 

Troškovi prijevoza i boravka Učenici će posjet dokumentirati tekstom, fotografijama i pisanim uradcima
1. – 8. razred Cjelodnevni izlet povodom obilježavanja Dana zahvalnosti za plodove zemlje

 

 

Upoznati raznolikost i bogatstvo prirodnih vrijednosti i kulturne baštine, njegovati ljubav prema kulturnoj baštini.

listopad 2018. Terenska nastava: Krasno, Zavižan i Kuća Velebita učitelji,

ravnateljica,

stručna služba

 

Prijevoz, prehrana Učenici će program dokumentirati tekstom i fotografijama a prezentaciju istoga obaviti u školi
4. – 8. razred Filmska matineja u sklopu Festivala o pravima djece Projekcije filmova koje promiču dječje stvaralaštvo  listopad 2018. Posjet kinu Cinestar Zadar razrednici,

pedagoginja

ulaz besplatan Učenici će o filmovima diskutirati na satu razrednika
1. razred  

Upoznavanje s radom gradske knjižnice

 

Sadržaji iz HJ i Medijske kulture listopad 2018. Upoznavanje s radom knjižnice kroz stručno vodstvo. Razgledavanje, prelistavanje i čitanje zanimljivih slikovnica, knjiga.. učitelj Likovni i literarni uradci
 

1.- 4.

Posjet sakralnim i kulturnim ustanovama u gradu Zadru povodom Dana grada Zadra Učenje otkrivanjem u neposrednoj životnoj stvarnosti u kojoj se učenik susreće s kulturnim okruženjem, ljudima koji u njemu žive i koji su utjecali na njega studeni 2018. Posjet crkvama i muzejima grada Zadra Učitelji RN

pedagoginja

Likovni i literarni radovi na temu grada i ljubavi prema zavičaju
 6. razred Posjet klauzurnom samostanu Upoznavanje s klauzurnim redovnicama vezano za nastavnu jedinicu: „Život redovnika i redovnica“ studeni/

prosinac 2018.

Posjet benediktinskom samostanu vjeroučiteljica Pismeni uradak
1. – 8. razred Zimska škola u prirodi:škola skijanja Kupres U zdravom tijelu zdrav duh: povećati funkcionalne sposobnosti organizma.

Integrirana nastava na temu „Plastični svijet“

siječanj/

veljača

ovisno o vremenskim uvjetima

Škola u prirodi – Kupres razrednici Cijena se formira na osnovi ponuda agencija uz

suglasnost roditelja

 

Razgovor o dojmovima

 

1.-8. razred Cjelodnevni izlet izlet – Dan voda Stjecanje navike očuvanja vode i razvijanja eko svijesti ožujak 2018. Povodom obilježavanja Dana voda organizirati će se izvanučionička nastava u skladu s temom i prijedlozima učitelja i učenika

 

učiteljice razredne nastave cijena izleta Likovni i literarni radovi, fotografije, iznošenje dojmova
6. razred Posjet pravoslavnoj crkvi sv. Ilije  

Pobliže upoznavanje s prostorom pravoslavne crkve, vezano za nastavnu jedinicu „Pravoslavna crkva“

 

ožujak/

travanj 2019

Posjet pravoslavnoj crkvi vjeroučiteljica Pismeni i usmeni osvrt
6. i 7. razred Posjet sakralnoj građevini Upoznavanje s liturgijskim prostorom, predmetima i knjigama vezano za nastavnu temu „Liturgijski predmeti i knjige“

 

travanj/svibanj 2019. Posjet crkvi vjeroučiteljica Pismeni uradak
1.-8. razred Godišnji glazbeni projekt:

Tjedan glazbe i radosti

 

Razvijanje glazbene kulture kod učenika

Prepoznavanje glazbeno scenskih vrsta

Doživljaj glazbeno-scenske izvedbe profesionalne produkcije u koncertnoj dvorani.

travanj 2019. Terenska nastava: posjet gl.gradu RH i odlazak na koncert u u Koncertnu dvoranu „Vatroslav Lisinski“

 

razrednici,

učitelji

Cijena se formira na osnovi ponuda agencija uz suglasnost roditelja

 

Praćenje ponašanja u kulturnim i javnim ustanovama, praćenje zalaganja i interesa učenika, fotografije
5.-7. razred Posjet EE Info centru Zadraske županije Proširiti svijest učenika o energiji koja nas okružuje, stjecati nove informacije i znanje vezano za obnovljive izvore te načine kako smanjiti potrošnju u vlastitom domu i školi. travanj/

svibanj 2019.

Povodom Dana planeta Zemlje organizirati će se izvanučionička nastava.U prostorijama EE Info centra održati će se radionice na temu korištenja fosilne i obnovljive energije učiteljica,

voditelj Info centra

Odraditi će se praćenje potrošnje energenata u domu te nakon spoznaje načina uštede provjeriti je li usistinu došlo do smanjenja potrošnje
8. razred Višednevna učenička ekskurzija  

Kroz dvodnevni posjet učenici će učiti o vrijednostima Domovinskog rata

 

svibanj 2019. Posjet Memorijalnom centru Vukovar

Posjet Muzeju vučedolske kulture

razrednica,

učiteljica povijesti

Troškove snosi Ministarstvo Razgovor, povezivanje stečenog iskustva s nastavnim gradivom, pismeni i usmeni osvrt na učenikov doživljaj rata
 

Šahovska

sekcija

Cjelodnevni izlet u okviru projekta

„Igramo šah i putujemo“

Održavanje šahovskih turnira, učenje i igranje šaha, povezivanje djece iz različitih gradova, učenje o raznim prirodnim i povijesnim lokalitetima svibanj 2019. Posjet gradu domaćinu šahovskog turnira učiteljica povijesti Troškovi putovanja i ručka Praćenje i bilježenje aktivnosti i zalaganja svakog učenika, nagrade pobjednicima i sudionicima turnira
1. – 4. razreda Poludnevni izlet za učenike povodom završetka nastavne godine Unaprijediti međusobne odnose kroz različite igre u prirodi, poticati osjećaj zajedništva lipanj 2019. Posjet obližnjem parku učiteljice

razredne nastave

Cijena ručka Podrška i pohvale
5. – 8. razreda Cjelodnevni izlet za učenike povodom završetka nastavne godine Aktivnosti – plivanje lipanj 2019. Posjet otoku Učiteljice Cijena prijevoza i ručka Učenici će stečena znanja koristiti u svakodnevnom životu

 

 

 

 

 

 

 

5.2.6.  KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE

 

Kulturna i javna djelatnost Škole ostvaruje se obilježavanjem značajnih datuma, proslava i blagdana, provođenjem akcija i projekata, kroz susrete, natjecanja i smotre te raznih drugih aktivnosti iz svakodnevnog života i rada škole.

 

Vremenik Razredi Aktivnosti Ciljevi i namjena Način realizacije Nositelji Troškovnik Način vrednovanja i korištenja rezultata
3. rujna 2018. 2.razred Svečani prijem prvašića Dobrodošlica prvašićima u cilju što bolje prilagodbe novih učenika na novu okolinu Učenici 2. r. pripremiti će  dobrodošlicu pjesmama i recitacijama. Ukrasiti će se školski panoi i učionica. učitelj RN

učenici 2.razreda

 

Likovni materijali
10. rujna 2018. 1.-8.razreda Mala školska olimpijada povodom

Hrvatskog olimpijskog dana

(10.rujna 2017.)

U zdravom tijelu zdrav duh: povećati funkcionalne sposobnosti organizma, sprječavati tjelesne deformacije Projektni dan:

Organizacija Male školske olimpijade (trčanje, skok u dalj, bacanje medicinke)

Demonstracija nogometa

Kroz organizirane radionice na kojima se sport povezuje s umjetnošću, literarnim izražavanjem i ostalim društvenim djelatnostima

učitelj TZK,

učitelji, učenici

Sportska oprema, likovni materijali Praćenje zalaganja, aktivnosti i izdržljivost učenika
26.rujna 2018. 1.-8. Europski dan jezika Razvijanje interesa za učenje i važnost stranih jezika, upoznavanje s kulturom europskih zemalja čije jezike učimo u školi. Uvježbavanje jezikolomaca Istraživanje i prezentacija učenika na zadanu temu učiteljice engleskog, talijanskog i francuskog jezika, učitelji prema rasp. Likovni materijali

 

 

 

Praćenje rada i zalaganja učenika, prezentiranje radova
3. listopada 2018. 2.-4.razreda 12. Tjedan cjeloživotnog učenja

(1.-7. listopada 2018.)

Podizanje svijesti o važnosti cjeloživotnog učenja Radionica „Učimo o zanimanjima“

uz učiteljicu i roditelji će

prezentirati svoja zanimanja

Učiteljica RN

Roditelji

 

Praćenje rada i zalaganja učenika, a rezultate koristiti u svrhu povećanja motivacije učenika
listopad 2018. 1.-8.razreda Dan neovisnosti

(8. listopada 2018.)

Razvijanje osjećaja ljubavi prema domovini, razvijanje osjećaja društvene  odgovornosti i solidarnosti svih građana RH Obrada nastavnog gradiva na zadanu temu u okviru nastavnih predmeta: hrvatski jezik, povijest, priroda

 

učitelji, učenici,

 

Pismeni i usmeni osvrti
 

 

 

5. listopada 2018.

 

1.-8.razreda  

Dan zahvalnosti za plodove zemlje i Dani kruha

 

Razvijati osjećaj zahvalnosti za plodove zemlje kao i interes za očuvanje narodne tradicije i običaja Terenska nastava:upoznavanje s prirodnim i kulturnim vrijednostima Parka prirode (B, PRI), posjet meteorološkoj stanici i botaničkom vrtu (GEO,PRI,B) učitelji

učenici

Učenici će doživljaje dokumentirati tekstom, fotografijama, likovnim radovima, a prezentaciju istog obaviti u školi
16. listopada 2018. 4.-8.razred Festival o pravima djece Ovogodišnje izdanje posebno skreće pozornost na nasilje u obitelji i među vršnjacima i važnosti prijateljstva Odlazak na filmske  projekcije u Cinestar  na kojima će biti prikazani filmovi koje su snimili domaći osnovnoškolci pedagoginja,

razrednici

Pismeni i usmeni osvrti na satovima razrednika
 

15.-16. listopada 2018.

 

1.-8.razreda Dani talijanskog jezika Približiti talijansku kulturu i jezik učenicima, upoznati se s načinima online učenja i mrežnih stranica koje podržavaju učenje talijanskog jezika Radionice na zadanu temu L italiano e la rete, le reti in l italiano uz gosta iz Zajednice talijana Zadar, izvanučionička nastava

 

učitelji i učenici koji uče tal.jezik

Talijanska udruga Dante Alighieri i Zajednica talijana Zadar

 

Materijali za izradu likovnih radova, užina Praćenje rada i zalaganja učenika, prezentacija radova
 

listopad 2018.

 

1.razred Posjet gradskoj knjižnici Zadar Upoznavanje u prvašića s radom gradske knjižnice uz stručno vodstvo. Razgledavanje, prelistavanje i čitanje zanimljivih knjiga i slikovnica učitelj RN

 

Praćenje zainteresiranosti, prepričavanje dojmova
18. studenog 2018.

 

 

 

studeni 2018.

1.-8.razreda

 

 

 

 

1.-8.razreda

Dan sjećanja na Vukovar

 

 

Humanitarna akcija „Vukovaru na dar“

Kroz nastavne predmete (HJ,P) podsjetiti učenike na žrtve stradanja,

 

Sudjelovanje u humanitarnoj akciji, razvijanje velikodušnosti i spremnosti za pomaganje

 

 

Međupredmetno

 

Učenici će sudjelovati u humanitarnoj akciji sukladno svojim financijskim mogućnostima

učitelji

učenici

 

 

 

učitelji

učenici

Pismeni i likovni radovi

 

 

Praćenje aktivnosti i zalaganja učenika oko prikupljanja pomoći

24. studenog 2018. 1.-8.razreda Obilježavanje sv. Krševana i Dana grada Zadra Razvijanje ljubavi prema rodnom gradu, upoznavanje gradskih znamenitosti

 

Obilježiti na razini razrednog odjela kroz nastavne predmete (HJ,P), posjet sakralnim i kulturnim ustanovama u Zadru učiteljice,

učenici

Praćenje rada i zalaganja učenika
studeni 2018. 1.-8.razreda Dani talijanske kuhinje Upoznavanje s tradicionalnom talijanskom kuhinjom i vrstama jela (pasta) približavanje talijanske kulture i načina življenja, uočavanje sličnosti i isprepletenosti pojedinih kultura

 

radionice uz gosta voditelja, razgovor o pripremi talijanskih jela, izmjena recepata i izrada jela učiteljica talijanskog jezika,

vanjski suradnici,

šk. kuharica,

učenici

Likovni materijali

Namirnice za izradu jela

Praktični rad praćenje rada i zalaganja učenika, izložba radova
prosinac 2018. 1.-8. razreda Večer matematike Izgradnja pozitivnog stava prema matematici, popularizacija matematike, druženje kroz igru Interaktivne radionice roditelja i učenika te druženje uz matematičke zadatke u organizaciji HMD učiteljica matematike,

razrednici,

roditelji,

pedagoginja

Troškovi vezani uz radne materijale Priprema učenika za natjecanja

 

prosinac 2018. 1.-8.razreda Advent u našoj školi Razvijati interes za očuvanje vjerske i narodne tradicije, razvijati toleranciju prema potrebitima

 

Izrada božićnih ukrasa za prodajnu izložbu, humanitarna akcija učiteljice razredne nastave, svi učitelji, pedagoginja Likovni materijali  

Praćenje aktivnosti,

Samovrednovanje učenika

prosinac 2018. 2.-8.razreda Ususret Božiću – susret učenika francuskog jezika  

Poticanje višejezičnosti, razvijanje svijesti o važnosti učenja stranih jezika s naglaskom na francuski jezik. Upoznavanje s francuskim običajima i tradicionalnim božićnim pjesmama

 

Pripremanje igrokaza na temu Božića na francuskom jeziku učiteljica francuskog jezika, učenici Materijal za scenografiju i kostime (prema potrebi) Prikaz igrokaza na božićnoj priredbi, praćenje rada i zalaganje učenika
 

Siječanj/veljača 2019.

 

 

 

siječanj/veljača 2019.

 

1.-8.razreda

 

 

 

 

1.-8.razreda

Likovni i literarni natječaji

 

Školska,  gradska, županijska natjecanja (Lidrano, ŠŠK)

 

Prijavljivanje na likovne i literarne natječaje

 

 

 

 

Sudjelovanje na svim školskim i gradskim natjecanjima koja se organiziraju

Učenici će sudjelovati sa svojim radovima na raspisanim natječajima

i natjecanjima iz predmeta sukladno sposobnostima i postignućima

učenici

učitelji

 

 

 

 

učenici i učitelji

Analiza postignuća na natječajima

i natjecanjima

 

 

 

 

Analiza postignuća na natječajima

i natjecanjima

 

14. veljače 2019. 1.-8.razreda Obilježavanje Valentinova  

Obilježavanje Dana zaljubljenih uređivanjem panoa, likovnim i literarnim radovima

Međupredmetno učitelji

učenici

Likovni pribor Praćenje rada i zalaganja učenika
ožujak 2019.

(prema rasporedu HMD)

1.-8.razreda Međunarodno matematičko natjecanje „Klokan bez granica“ S ciljem populariziranja matematike i širenja osnovne matematičke kulture, učenici će sudjelovati na međunarodnom natjecanju iz matematike

 

Realizacija prema rasporedu HMD učiteljica matematike

učenici

Troškovi prijave Analiza postignuća na natjecanju
20. ožujka 2019. 1.-8.razreda Dan frankofonije

 

Poticanje višejezičnosti, razvijanje svijesti o važnosti učenja stranih jezika s naglaskom na francuski Projektna nastava: jezične i likovne radionice, projekcije filmova, francuska kuhinja

 

učiteljica FJ učitelji prema rasporedu,

učenici

Materijali za likovnu radionicu Praćenje zainteresiranosti, iznošenje dojmova, zalaganje učenika
ožujak 2019. 8.razred Eratostenov eksperiment Poticanje istraživačkog duha učenika Interdisciplinarna nastava geografije, fizike, matematike i likovne kulture

Terensko mjerenje (eksperimentalna metoda), fotografija, video, likovna prezentacija

učitelj geografije,

učiteljica matematike, učiteljica fizike, učenici

Sudjelovanje na natječaju, prezentacija svim učenicima škole
11.- 17.ožujka 2019. 5.-8.razred Dani hrvatskog jezika Poticanje ljubavi prema materinjem jeziku, stjecanje spoznaje o važnosti učenja materinjeg jezika, stjecanje spoznaje o kulturnom i povijesnom bogatstvu hrvatskog jezika Međupredmetno:učenici će na satovima hrvatskog jezika i povijesti obrađivati gradivo koje se oslanja na tematiku, radionica kreativnog pisanja učiteljica hrvatskog jezika, učitelji prema rasporedu, učenici Materijali za printanje, bojanje i izradu plakata Praćenje rada i zalaganja učenika
22. ožujka 2019. 1.-4.razreda Svjetski dan voda Stjecanje

navike čuvanja vode i razvijanje eko svijesti.

 

Izvanučionička nastava za učenike 1.-8.razreda učiteljice razredne nastave, učenici Troškovi prijevoza Praćenje zainteresiranosti, iznošenje dojmova
Tijekom travnja 2019. 1.-8.razreda  

Uskrsni blagdani

 

Korizmena akcija

Slatki korizmeni kutak

Razvijati interes za očuvanje vjerske i narodne tradicije, odricanje u korist drugih, razvijanje velikodušnosti i spremnosti za pomaganje Kroz nastavne predmete posebno Vjeronauka upoznati učenike s tradicijom proslave Uskrsa. Prigodno urediti školu i panoe vjeroučiteljica,

učitelji, učenici

Praćenje rada i zalaganja učenika
22. travnja 2019. 1.-8 razreda Dan planete Zemlje Senzibilizirati učenike za važnost očuvanja okoliša, steći osnovna znanja o Zemlji i procesima na njezinoj površini, te shvatiti značenje prirodnih elemenata za život i gospodarsku aktivnost ljudi

 

Učenici će putem likovnih, literarnih, glazbenih i matematičkih radionica obraditi temu Dan planeta Zemlje  

 

učitelj geografije, učitelji prema rasporedu, učenici

 

Materijali za likovnu radionicu Iznošenje dojmova na satu razrednika, praćenje zainteresiranosti učenika
8. svibnja 2019. 1.-4.razreda Obilježavanje Majčinog dana Spoznati važnost obitelji i ulogu majke u obitelji U okviru nastavnih predmeta: pisanje literarnih radova na temu žene, majke, obitelji, izrada likovnih radova učiteljice razredne nastave, učenici Pismeni i usmeni osvrt na temu
lipanj 2019. 1.-8.razreda Dan izvannastavnih aktivnosti Kao i svake godine učenici se predstavljaju svojim radovima, pjesmom, plesom ali i svim drugim oblicima izražavanja koji se provode kroz izvannastavne aktivnosti Predstavljanje škole na ulicama i trgovima grada Zadra voditelji izvannastavnih aktivnosti Dio troškova snosi Grad Zadar Samovrednovanje učenika

Iznošenje dojmova nakon predstavljanja

 

5.2.7. PROJEKTI I PROGRAMI

Projekti su složene interdisciplinarne aktivnosti kojima je poveznica određena tema koja se kreativno razrađuje, istražuje i obrađuje na različite načine (kroz redovnu nastavu, dodatnu nastavu, izvannastavne aktivnosti, izvanučioničku nastavu), u određenom vremenskom razdoblju, s različitim skupinama učenika.  Na kraju obično završava prezentiranjem cjelokupnog procesa i konačnog rezultata.

Neki projekti su originalni – osmišljeni i nastali u našoj školi, a ponekad se radi o uključivanju škole u širi cjelogodišnji projekt kao što je Tjedan glazbe za mlade, u kojem će u sezoni 2018./2019. biti predstavljena nova tema: baletna suita Žar ptica Igora Stravinskog

VREMENIK AKTIVNOSTI NOSITELJI  

CILJEVI I NAMJENA

 

NAČINI REALIZACIJE

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA
listopad Informiranje učenika i roditelja o temi projekta učitelj GK

razrednici učenici 5-8.r.

 

 

 

Posebno osmišljenim programom nastoji se učenike različite dobi na njima prihvatljiv način upoznati s glazbenim, likovnim i plesnim djelima kako bi se što uspješnije razvila njihova kreativnost.

 

Promicanje, poticanje i njegovanje glazbenog stvaralaštva

 

 

 

 

 

Na satovima Glazbene kulture upoznavanje s glazbenim stvaralaštvom Igora Stravinskog, njegova uloga i značenje u razvoju europske glazbe 20st.

 

Svoje glazbene impresije učenici mogu izraziti u svim željenim likovnim i grafičkim tehnikama, veličinama i materijalima

 

Terenska nastava:Odlazak u koncertnu dvoranu Vatroslav Lisinski. Priredba je zamišljena kao multimedijalno predstavljanje umjetničkog radoblja koje je podjednako obilježilo sve umjetničke vrste

 

Praćenje rada i zalaganje učenika, praćenje ponašanja u kulturnim i javnim ustanovama.

 

 

 

 

 

 

 

Postignuća učenika na likovnom natječaju

studeni Postavljanje ciljeva

Određivanje zadataka

učitelj GK
prosinac-veljača Slušanje glazbe i upoznavanje s prvim desetljećima prošlog stoljeća koje je donijelo velike promjene kako  na području glčazbe tako i slikarstva te poezije učitelj GK

učenici

ožujak Radost slikanja uz glazbu – doživljaj slušanja učenici prenose na papir ili izražavaju nekim drugim likovnim izričajem

 

Školska izložba slika i drugih likovnih izričaja inspiriranih slušanjem glazbe najvećeg skladatelja 20.st I.Stravinskog

 

Odabir radova za likovni natječaj

učenici i učitelj LK
9.travnja 2018. Press konferencija i otvorenje izložbe odabranih i nagrađenih dječjih radova u Zagrebu Hrvatska glazbena mladež
Travanj Odlazak na koncert u Koncertnu dvoranuVatroslav Lisinski u Zagrebu učenici i učitelji

 

Škole za Afriku
SUDIONICI (RAZREDI ILI GRUPA) 1.-8.razreda
NOSITELJ AKTIVNOSTI Vjeroučiteljica Paola Skroće
CILJEVI I NAMJENA AKTIVNOSTI Poticanje učenika na općeljudske i vjerničke vrijednosti: empatiju, solidarnost, pravednost, nesebičnost. Upoznavanje sa životom vršnjaka u Africi. Poticanje kreativnosti u osmišljavanju akcija kojima ćemo prikupiti pomoć i pomoći djeci u Africi.
NAČIN REALIZACIJE Prikupljanje dobrovoljnih priloga, likovne radionice
VREMENIK Tijekom cijele školske godine
TROŠKOVNIK Materijal za izradu čestitki i ostalih radova (po potrebi i dogovoru)
NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA Sudjelovanje u aktivnostima, samovrednovanje

 

 

Projekt Zdrav za 5
SUDIONICI (RAZREDI ILI GRUPA) 8.      razred
NOSITELJ AKTIVNOSTI ZZJZ Zadarske županije i MUP
CILJEVI I NAMJENA AKTIVNOSTI Prevencija konzumacije alkohola i ostalih sredstava ovisnosti

Razvijanje zdravog načina života kod djece i mladih.

NAČIN REALIZACIJE Radionice i predavanja stručnjaka PU Zadarske i ZZJZ
VREMENIK Tijekom školske godine
TROŠKOVNIK Projekt financiran od MUP-a
NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA Provedbom anketa i upitnika

 

 

 

 

Projekt STEM revolucija

(mikro računala u osnovim školama)

SUDIONICI (RAZREDI ILI GRUPA) 7.razred (14 učenika)
NOSITELJ AKTIVNOSTI Jelena Atlić McColgan, prof.
CILJEVI I NAMJENA AKTIVNOSTI Namijenjena je učenicima sedmih razreda kako bi se razvilo pravilno logično razmišljanje u programiranju u području znanosti, tehnike, inžinjerstva i matematike
NAČIN REALIZACIJE Rad s micro:bit računalima, korištenje i programiranje micro:bitova (brojač do 9, mjerač svjetlosti, termometar, prikaz srca, smješka, radio komunikacija…)
VREMENIK 8 školskih sati u sklopu predmeta Tehnička kultura u drugom polugodištu (travanj/svibanj)
TROŠKOVNIK Oprema je donirana školi (20 micro:bit računala)
NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA Vrednovati će se logičko razmišljenje za zadani problem, jednostavno programiranje za upotrebu micro:bit računala, samostalni rad i rad u grupama. Programiranjem na ovaj način rezultati (micro:bit postavljen da rješava određene zadatke) se mogu primjenjivati i u ostalim obrazovnim predmetima u školi

 

Robotika
SUDIONICI (RAZREDI ILI GRUPA) 8. razred (10 učenika)
NOSITELJ AKTIVNOSTI Jelena Atlić McColgan, prof.
CILJEVI I NAMJENA AKTIVNOSTI Zainteresirati učenike za robotiku te upotrebom Lego i drugih sustava sagraditi robot koji će moći obavljati jednostavne funkcije. Učenici će primjenjivati osnove programiranja, a kako jedna od robota ima solarni pogon, time se želi podići svijest o čišćim izvorima energije kao prihvatljivoj opciji
NAČIN REALIZACIJE Učenici će na raspolaganju imati dijelove, uputstvo za upotrebu te će samostalno i u grupama raditi na izradi robota. Učenici će snimiti video zapis o početku, napretku i završetku projekta.
VREMENIK 11 šk.sati u sklopu predmeta Tehnička kultura (drugo polugodište travanj/svibanj)
TROŠKOVNIK Jedan dio opreme je donirao profesor, a ostatak je kupila škola
NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA Vrednovati će se rad u grupi, samostalno korištenje uputa i snalaženje na web tražilicama te primjena programiranja. Rezultati će biti prikazani učenicima 5.-7.r. u sklopu satova informatike.

 

 

Projekt ProMikro
SUDIONICI (RAZREDI ILI GRUPA) Učenici 6.razreda
NOSITELJ AKTIVNOSTI Jelena Atlić McColgan,prof., Nataša Anić,prof. Ira Milutin,prof, Đurđica Jakšić, prof.
CILJEVI I NAMJENA AKTIVNOSTI U okviru projekta svi učenici 6.razreda opremiti će se mikroračunalima te obrazovnim sadržajima za njihovu upotrebu, a učitelji različitih struka moći će proći edukaciju o načinima upotrebe mikroračunala u nastavi njihovih predmeta, uz posebni naglasak na razvoj digitalne pismenosti i kreativnosti djece
NAČIN REALIZACIJE Korištenje mikroračunala u nastavi predmeta Matematike, Prirode, Tehničke kulture, Informatike. Učenici će uz pomoć nastavnika ali i samostalno istraživati mogućnosti korištenja mikroračunala i na taj način razvijati digitalnu pismenost
VREMENIK Edukacije učitelja provodit će se tijekom listopada na različitim lokacijama, a upotreba mikroračunala u nastavi započeti će drugo polugodište
TROŠKOVNIK Sudjelovanje škola je besplatno i dobrovoljno;osigurana micro:bit računala na trajno korištenje
NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA Vrednovati će se logičko razmišljenje za zadani problem, jednostavno programiranje za upotrebu micro:bit računala, samostalni rad i rad u grupama. Programiranjem na ovaj način rezultati (micro:bit postavljen da rješava određene zadatke) se mogu primjenjivati i u ostalim obrazovnim predmetima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programi su specifični oblici rada koji se provode u različitim organizacijskim oblicima (sat razrednog odjela, izvannastavne aktivnosti, terenska nastava i sl.) ponekad uz pomoć vanjskih suradnika. Zajedničko im je to da su detaljno razrađeni, strukturirani i provjereni te u pravilu sufinancirani od strane osnivača, ministarstva ili neke druge institucije.

 

Program zdravstvenog odgoja u školi
SUDIONICI (RAZREDI ILI GRUPA) 1.-8. razred
NOSITELJ AKTIVNOSTI razrednici, učitelji, stručni suradnici
CILJEVI I NAMJENA AKTIVNOSTI Svrha zdravstvenog odgoja je uspješan razvoj djece i mladih kako bi stasali u zdrave, uspješne, zadovoljne i odgovorne osobe. Program se temelji na holističkom poimanju zdravlja koje obuhvaća očuvanje zdravlja i kvalitete života, humane odnose među spolovima i ljudsku spolnost, prevenciju ovisnosti, kulturu društvene komunikacije i prevenciju nasilničkog ponašanja.
NAČIN REALIZACIJE Iskustvene radionice za učenike uz korištenje priručnika koje je pripremila AZOO
VREMENIK Tijekom školske godine
TROŠKOVNIK
NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA Procjena i samoprocjena, moguća i vanjska evaluacija od strane AZOO i MZOS

 

Radionice kreativnog pisanja
SUDIONICI (RAZREDI ILI GRUPA) učenici 5.-8.razreda
NOSITELJ AKTIVNOSTI Stanislava Nikolić Aras, prof.
CILJEVI I NAMJENA AKTIVNOSTI Poticanje čitanja, pisanja, stvaralačkog izražavanja, istraživanje mogućnosti hrvatskog jezika, a samim time usmjeravanje pažnje na fenomen jezične komunikacije, moć jezika, razumijevanje i čitav niz aktivnosti vezanih za tekst i umjetnost
NAČIN REALIZACIJE Kroz program radionice učenicima će biti ponuđeni sadržaji koji pomažu pri kreiranju različitih liter.tekstova
VREMENIK Tijekom godine i u vrijeme obilježavanja Dani hrvatskog jezika
TROŠKOVNIK
NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA Praćenje i bilježenje aktivnosti i zalaganja, rezultate koristiti u cilju povećanja kvalitete nastavnog rada i motivaciju učenika

 

PROFESIONALNO INFORMIRANJE I SAVJETOVANJE UČENIKA 2018./2019.

Ciljevi:

 • upoznavanje vlastitih sposobnosti, interesa i vrijednosti
 • zainteresirati učenike za planiranje vlastite budućnosti prosuđivanjem vlastitih osobina tj. upoznajući sebe
 • uputiti učenike u istraživanje svijeta rada i informirati ih o glavnim značajkama različitih zanimanja, zahtjeva, uvjeta i perspektive zapošljavanja
 • upoznati učenike s mogućnostima nastavka školovanja, te vrstama srednjoškolskog obrazovanja u Zadarskoj županiji
 • omogućiti učenicima neposredan kontakt s predstavnicima pojedinih srednjih škola

 

Namjena:

 • uočavanje važnosti planiranja vlastite budućnosti
 • razvijanje svijesti i motivacije kod učenika za pravilan izbor budućeg zanimanja
 • upoznavanje svijeta rada i razmatranje karakteristika različitih zanimanja
 • prihvaćanje profesionalnog razvoja kao neprekidnog procesa koji traje čitav život (cjeloživotno obrazovanje)
Profesionalno informiranje i savjetovanje učenika 1.-7.razreda
Sudionici

(razred ili grupa)

Sadržaji i način realizacije Vrijeme realizacije  

Nositelji

Način vrednovanja i korištenja rezultata
 

 

 

1.-7. razreda

Kroz redovnu nastavu svih predmeta osvještavanje učenika o različitim zanimanjima i tržištu rada i praćenje učenikovih potencijala i mogućnosti.

Zadovoljavanje posebnih interesa i sposobnosti kroz izborne predmete

Detektiranje i poticanje učenika na korištenje svojih „jakih“strana putem izvannastavnih aktivnosti i dodatne nastave.

Tijekom cijele nastavne godine razrednica

pedagoginja

svi učitelji

Sudjelovanje u aktivnostima

 

Osviještenost o vlastitom izboru budućeg školovanja i izbora zanimanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesionalno informiranje i savjetovanje učenika 8. razreda
Sudionici Sadržaji i način realizacije Vrijeme realizacije Nositelji Način vrednovanja i korištenja rezultata
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.razred

 

Pravilan izbor zanimanja – upoznavanje sebe, svijeta rada, vlastitih želja i interesa: Izvannastavne aktivnosti koristiti za razvijanje interesa i time utjecati na izbor zanimanja  

IX-VI

 

Učitelji/voditelji IA

 

Analiza uspjeha učenika u nastavi i IA

 

 

Ankete, testovi

 

 

 

Povratne informacije učenika

 

 

 

 

 

 

 

 

Izbor srednje škole u skladu s vlastitim interesima i sposobnostima

 

Liste za procjenu interesa, vještina i vrijednosti sukladno definiranim područjima rada

Upoznavanje s uvjetima sadržajem i zahtjevima pojedinih zanimanja

Upoznavanje s vrstama srednjoškolskog obrazovanja u Zadarskoj županiji (detaljan prikaz smjerova i programa koji se nude)

 

Profesionalno informiranje putem interneta ( upućivanje na korisne stranice i linkove)

Sistematski pregled učenika i preporuke za profesionalnu orijentaciju

X,XI,XII mjesec 2018. Pedagoginja

Razrednica

 

 

 

 

Učiteljica informatike

Školska liječnica

Praćenje uspjeha učenika u redovnoj nastavi i IA

Savjetodavni rad s učenicima i roditeljima

IX-VI Razrednica

Pedagoginja

Posjet učenika srednjoj školi prema odabiru učenika

Posjet Centru za informiranje i savjetovanje

I-VI mjesec 2019. Pedagoginja

CISOK

Savjetovanje specifičnih kategorija učenika (učenici s Rješenjima i neodlučni učenici)- uputiti Službi za prof. informiranje HZZ-a) I-VI mjesec 2019. HZZ

šk. liječnica

Upoznavanje učenika s elementima i kriterijima upisa u srednju školu, upisnim rokovima i postupcima prijava i upisa

Usvajanje sistema bodovanja i korištenja internet stranice upisi.hr

IV, V, VI mjesec

2019.

 

Pedagoginja

Predavanje za roditelje učenika: Upisi u srednju školu (Pravilnik o elementima i kriterijima upisa, upisni rokovi, postupci prijava i upisa elektronskim putem)

Naglasak na važnije izmjene Pravilnika (ukoliko ih bude)

 

IV,V mjesec 2019.

 

Pedagoginja

 

 

Školski kurikulum izradili:

 

Učitelji Privatne osnovne škole „Nova“

Stručne suradnice

Ravnateljica

 

 

KLASA: 602-02/18-04/002

URBROJ: 2198/01-29-18-01

 

 

 

U Zadru, 28. rujna 2018.